பேசுவது பற்றி

அரசியல்உள்ளூர்பேசுவது பற்றி

சமூகமாக வாழுதல் என்னும் சவால்

பல மொழி பேசுபவர்களையும், வெவ்வேறு மதங்களை உடையோரையும், வேறுபட்ட இனக்குழுக்களைச் சேர்ந்தோரையும் கொண்ட பன்மைச் சமூகமே இலங்கைச் சமூகம். ‘சேர்ந்து வாழுதல்’ என்பதே இலங்கை மக்களின் தாரகமந்திரமாக

Read More