மொழிபெயர்ப்புகள்

இலக்கியம்மொழிபெயர்ப்புகள்

திருப்தி

வாழ்நாள் முழுவதும் போராடினோருக்கு அதி அழகான விடயம் ஏதெனின் தம் வாழ்க்கையின் இறுதிக்கு வந்து “நாம் மக்களையும் வாழ்க்கையையும் நம்பினோம். வாழ்க்கையும் நம்பிக்கையும் நம்மைக் கைவிடவில்லை” எனக்

Read More